Fine Dining Award - Gouqi

Winner - Gouqi (London)