Best Dumpling Award - Din Tai Fung

Winner - Din Tai Fung (London)

Finalists:
Baby Buddha Chinese Teahouse (Norwich)
Dumpling Shack (London)
Yauatcha (London)