Best Dumpling Award - Chung Ying

Winner - Chung Ying (Chinatown, Birmingham)